Zostań wolontariuszem

Jeśli jesteś w tej zakładce, to znaczy, że zastanawiasz się nad zostaniem wolontariuszem lub podjąłeś/podjęłaś decyzję i chcesz się zarejestrować.

Formularz znajdujący się poniżej skierowany jest wyłącznie do studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy chcą czynnie zaangażować się w pomoc pracownikom ochrony zdrowia w walce z epidemią koronawirusa. Nie ma znaczenia, na którym jesteś roku studiów, ani czym chcesz zajmować się w przyszłości – pomagać może każdy. Wiedza ogólna, jaką posiadają studenci naszej Uczelni, może być bardzo pomocna w tak trudnym dla wszystkich okresie.

Możesz wybrać pomoc zdalną lub na miejscu w placówce medycznej, która zgłosiła zapotrzebowanie.

Wypełnij formularz zaznaczając, którą formą pomocy jesteś zainteresowany najbardziej lub która jest dla Ciebie w chwili obecnej możliwa.

Po wypełnieniu formularza trafisz do bazy potencjalnych wolontariuszy z WUM. Czekaj na kontakt telefoniczny lub mailowy z naszego sztabu organizującego wolontariat. Dlatego serdeczna prośba - sprawdzaj telefon i adres e-mail, który podałeś w formularzu.

Jeśli masz jakieś pomysły na wsparcie naszych działań lub chciałbyś/chciałabyś przekazać nam środki ochrony indywidualnej dla potrzebujących placówek - napisz lub zadzwoń do nas (zakładka kontakt).

Ważne! Placówka, do której zostanie skierowany student do pomocy wolontaryjnej, podpisze ze studentem umowę o wolontariat. Zawarte w niej będą informacje m.in. o obowiązującym ubezpieczeniu.

Wszystkie placówki, które zgłoszą zapotrzebowanie na pomoc wolontariuszy, zostaną poinformowane o konieczności zawarcia ww. umowy.

Zgłoszenie

Uczelnia
Rok studiów
Jakimi formami wolontariatu jesteś zainteresowana/y? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
Interesuje mnie: (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
Wyrażam zgodę
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, w celu podjęcia działań związanych z uczestnictwem w wolontariacie. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o moich prawach i obowiązkach zawartych w obowiązku informacyjnym, stanowiącym integralną część niniejszego oświadczenia. Oświadczam, że powyższe dane osobowe podałam/em dobrowolnie. Oświadczam, że wysłanie formularza elektronicznego jest równoznaczne ze zgodą.

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM), ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, reprezentowany przez Rektora.
 2. W WUM powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iod@wum.edu.pl, adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, tel. (22) 57 20 320.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych (oraz w ramach ustawowej działalności wolontaryjnej) i usług Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wymienionych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również dla udokumentowania działalności Uniwersytetu, a w przypadku udostępnienia danych w celu informacyjnym - do czasu wycofania zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.