Dla placówek potrzebujących wsparcia

Formularz znajdujący się poniżej skierowany jest do placówek ochrony zdrowia potrzebujących wsparcia osobowego ze strony wolontariuszy lub rzeczowego w postaci środków ochrony indywidualnej.

Wypełniając formularz należy precyzyjnie określić potrzeby danej jednostki, co znacząco ułatwi nam zorganizowanie pomocy. Prosimy o wpisywanie tylko rzeczywistych potrzeb.

Ważne! W przypadku potrzeby pomocy ze strony wolontariuszy, niezbędne jest zawarcie umowy o wolontariat między studentem a daną placówką. W umowie konieczne jest wskazanie niezbędnych informacji dotyczących m.in. ubezpieczenia wolontariusza oraz zakresu jego obowiązków.

Zgłoszenie

Czy jest to zapotrzebowanie na wolontariuszy?
Wyrażam zgodę
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, w celu podjęcia działań związanych z uczestnictwem w wolontariacie. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o moich prawach i obowiązkach zawartych w obowiązku informacyjnym, stanowiącym integralną część niniejszego oświadczenia. Oświadczam, że powyższe dane osobowe podałam/em dobrowolnie. Oświadczam, że wysłanie formularza elektronicznego jest równoznaczne ze zgodą.

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM), ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, reprezentowany przez Rektora.
 2. W WUM powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD) z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail iod@wum.edu.pl, adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, tel. (22) 57 20 320.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych (oraz w ramach ustawowej działalności wolontaryjnej) i usług Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wymienionych w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i statystycznych Administratora, jak również dla udokumentowania działalności Uniwersytetu, a w przypadku udostępnienia danych w celu informacyjnym - do czasu wycofania zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie ww. danych osobowych przez Administratora narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku przekazanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem danych a odbiorcą, która zawierać będzie standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.